2805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 292052805 Bratton Street, Columbia SC 29205.45 acre lot - 2805 Bratton Street2805 Bratton Street, Columbia SC 29205